Polish (Poland)English (United Kingdom)
PRODUCTION - RENTAL - SALES
Since the year 2000, we are creating space for you...

We have been trusted by

Please update your Flash Player to view content.
Please update your Flash Player to view content.
Please update your Flash Player to view content.
 
Rzetelna firma
Zapytanie ofertowe
There are no translations available.

Nr 01/12/2014

I) ZAMAWIAJĄCY
KAJA Bogdan Bańczyk
43-190 Mikołów, ul. Pokoju 2
www.kaja.info.pl
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
NIP: 635-122-53-77
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 08:00 – 16:00

 
II) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Projekt budynku szatni, w konstrukcji stalowej, wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
Zakres prac obejmuje w szczególności:

Budynek szatni z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi na użytek około 150 osób w tym 30 kobiet
Powierzchnia zabudowy budynku 225 m2
Ilość kondygnacji: 2
Wymagane pomieszczenie suszarni oraz magazynowe
Budynek będzie połączony z istniejącym budynkiem biurowym na szerokości 10m
w tym z przejściem o szerokości 1,3m
Przewidywana instalacja solarna dla potrzeb łaźni oraz budynku biurowego
Budynek powinien posiadać zwartą a zarazem przestrzenną bryłę w nowoczesnej formie i stylu.

III) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

IV) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia
Sytuacji finansowej, to znaczy:
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości pozwalającej na realizację zamówienia.

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości.

V) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć dowolną liczbę ofert.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym.
Dokumenty mogą być składane w formie elektronicznej.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  wartość oferty (netto oraz brutto), termin realizacji, termin ważności oferty, koncepcję budynku modułowego, przykładowe rozwiązania techniczne dotyczące zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.


VI) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani ofertę przez okres 45 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 
VII) TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

lub w siedzibie Zamawiającego:

KAJA Bogdan Bańczyk
43-190 Mikołów, ul. Pokoju 2
W sekretariacie.

DO DNIA 20.01.2014r.

W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego, ofertę pisemną należy złożyć w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem „OFERTA NA PROJEKT SZATNI KONTENEROWEJ”
wraz z nazwą i adresem Wykonawcy.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postepowaniu ponosi Wykonawca.

VIII) SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM:

zapytania ogólne
• faksem na nr  +48 (32) 322 11 11

Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
Andrzej Krępa - tel. +48 (32)  322 09 47 wew. 43 / kom. +48 795 326 815
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Tuesday, 09 December 2014 09:36
 
KAJA's Product range

We specialize in production, sales and rental of modular containers of all sorts. Besides that we have in offer: fire protection, steel constructions, noise barriers and transport services.

Solutions offered by us :

 • Modular Containers
 • Social-Office Containers
 • Gastronomical Containers
 • Commercial Containers
 • Guard-room Containers
 • Technological Containers
 • Sanitary Containers
 • Residential Containers
 • Warehouse Containers
 • Multi-modular Objects
 • Orlik - Field Backrooms
Last Updated on Thursday, 04 April 2013 13:29
 
European Union
13
Last Updated on Thursday, 21 November 2013 15:15